Red het water van de Maya boeren in Guatemala
downloaden

Welkom bij het Vastenactieproject 2022 van de Utrechtse parochies 
Sint Martinus en Licht van Christus

Van woensdag 2 maart tot en met zaterdag 16 april 2022

Waarover gaat het project?

Red het water van de Maya boeren in Guatemala

De kern

Wij helpen boeren in Guatemala die het water van hun rivier kwijt dreigen te raken. Omdat er een waterkrachtcentrale wordt gebouwd. De boeren – Maya’s van de Chuj-stam – kunnen daardoor hun land niet meer bevloeien. Hun bestaan wordt ernstig bedreigd.

Meer in detail

Via de landelijke Vastenactie en hun partner in Guatemala staan wij de Maya-gemeenschap bij in hun strijd tegen een waterkrachtcentrale. We helpen hen duurzaam met water om te gaan, leren ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Zo krijgen ze de controle over hun natuurlijke hulpbronnen terug. Daarnaast proberen we te voorkomen dat mensen die (vreedzaam) in opstand komen tegen de bouw van de waterkrachtcentrales worden opgesloten en veroordeeld.

De hulp gaat als volgt. Onze partner ter plekke geeft informatie over duurzaam gebruik van waterbronnen, onder andere door bijeenkomsten en trainingen te organiseren. Hierbij richten ze zich op een groep van ongeveer 180 gezinnen. Ook verlenen ze juridische bijstand aan de leiders voor wie een gevangenisstraf dreigt en onderhouden ze contacten met het Openbaar Ministerie. En ze staan de beschuldigde gemeenschapsleiders bij tijdens de strafrechtelijke procedure om te voorkomen dat ze onrechtmatig worden veroordeeld.

Zonder water geen vruchtbaar land en zonder vruchtbaar land geen voedsel en geen bestaan.

Doe een donatie!

Gebruik de QR-code om te doneren via uw favoriete bank,
De QR-code is geldig tot 27 januari 2024.

Je kunt ook deze link gebruiken:

U kunt een gift overmaken op het rekeningnummer van de deelnemende parochies:

  • NL33 ABNA 0234 1592 27 Parochie St. Martinus

  • NL79 RABO 0367 5007 87 Parochie Licht van Christus

Niet vergeten te vermelden: “Vastenactie 2022”

U kunt ook de QR-code hiernaast scannen.

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.
Kijk hier wat de regels van de belastingdienst zijn.

Iedereen kan helpen

Hier in Nederland kunnen we op verschillende manieren helpen:

  • Verspreid het verhaal en mobiliseer mensen
  • Doe een gift voor hulp ter plekke
  • Help mee met de veiling
  • Door te bidden

 

Verspreid het verhaal en mobiliseer mensen

Hoe meer mensen in beweging komen, hoe meer hulp de Maya’s krijgen. Download hier de flyer en verspreid die binnen uw netwerk.

 

Doe een gift voor hulp ter plaatse

Klik hier voor informatie over hoe U een gift kunt doen. Uw bijdrage gaat 100% naar het project. Wij werken gratis (pro Deo). En U kunt uw gift aftrekken van de belasting volgens de geldende regels (kijk hier).

Help mee met de veiling

Wij organiseren een online veiling waarvan de opbrengst is bestemd voor het project. U kunt spullen en/of diensten aanleveren voor die veiling. En U kunt bieden op de spullen en de diensten. Kijk hier.

Bid

Wij kerken weten dat bidden belangrijker is dan je denkt. En dat het helpt! De Maya’s weten dat ook. Hun spiritualiteit is heel aansprekend. Kijk verderop voor enkele typisch christelijke gebeden en enkele overwegingen van de Maya’s. 

Vragen en antwoorden

Wij helpen boeren in Guatemala die het water van hun rivier kwijt dreigen te raken. Omdat er een waterkrachtcentrale wordt gebouwd. De boeren – Maya’s van de Chuj-stam – kunnen daardoor hun land niet meer bevloeien.

We trainen de boeren in het duurzaam gebruik van waterbronnen. Daarbij gaat het om ongeveer 180 gezinnen. En we geven juridische bijstand aan boeren die door hun protest in moeilijkheden zijn gekomen.

Omdat medemensen helpen onze wereld beter maakt. Onze eigen situatie is vanwege de corona misschien nu niet heel aantrekkelijk. Maar in Guatemala is de situatie nog vele malen erger. Boeren mogen daar niet de dupe van worden. Wij willen helpen. Omdat we samen op de wereld wonen!

De Sint Martinusparochie en de parochie Licht van Christus in Utrecht. Samen met iedereen die zich wil inzetten voor mensen in moeilijkheden in de Derde Wereld.

Een project in de vastentijd (2 maart – 16 april 2022). In die tijd doen wij zelf wat zuiniger aan. Een beetje vasten dus. Het geld dat we zo uitsparen, gaat naar mensen die het minder hebben. Solidair zijn met mensen die weinig hebben, daar gaat het om.

Doe mee aan de veiling

Wij organiseren een online veiling waarvan de opbrengst helemaal ten goede komt aan het Vastenactieproject. U kunt spullen en diensten aanbieden. En U kunt bieden op de aangeboden spullen en/of diensten.

 

Startbijeenkomst 9 maart 2022

De campagne voor dit vastenactieproject wordt afgetrapt op woensdag 9 maart 2022 om 20.00 uur in de Rafaelkerk in Utrecht Overvecht 

U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst. Kerk open om 19.30 uur

U kunt de bijeenkomst ook volgen via internet. Na afloop van de bijeenkomst blijft deze link actief. U kunt de bijeenkomst dus ook later nog terugkijken.

Achtergrondinformatie

Wij hebben een PowerPointpresentatie gemaakt met daarin de hoofdpunten van het project. Klik hier voor de presentatie

Klik hier voor het verhaal van een van de Maya boeren, Juana Ical.

Klik hier voor het verhaal van de Maya’s van San Mateo Ixtatan, de dwarsliggers.

Klik hier voor een relevante documentaire .

Klik hier voor meer achtergrondinformatie (in het Engels):

Flyer

U kunt hier de flyer over het project downloaden:

Voorkant

Achterkant

Verspreid de flyer zoveel mogelijk binnen uw netwerken. Hartelijk dank.

Gebeden bij het vastenproject

Christelijke gebeden

Gebed voor de veertig dagen

Eeuwige God,
in deze veertig dagen roept U ons op,
op te staan uit de sleur van de dagen
en ons los te maken van alles
wat ons te veel bindt aan deze wereld.
Help ons bij onze tocht in de woestijn,
en neem ons mee de berg op,
op dat wij een glimp opvangen
van wat U met ons mensen voor hebt.

Eeuwige God,
in de stilte van dit moment bidden wij tot U:
open onze ogen om echt te zien,
open onze oren om echt te horen,
open ons hart om oprecht lief te hebben.
Laat ons hier leven in het besef
dat Uw Rijk komen zal.
Amen.

Gebed voor de Vastentijd

Goede God,
er zijn veel dingen die mij bezig houden
in mijn gezin, op mijn werk
en in de wereld waarin ik leef.
Vaak maak ik mij druk om zaken
die er eigenlijk niet zo toe doen.
Meestal gaat het dan om dingen,
die – strikt genomen –
alleen voor mijzelf van belang zijn.
Dan heb ik te weinig oog
voor wat mensen om mij heen
werkelijk nodig hebben.
Op deze dag van vasten en bezinning
wil ik mij meer dan anders concentreren
op wat echt van waarde is:
alles wat klein en weerloos is,
alle mensen die – vaak onuitgesproken –
erom vragen behoed te worden,
iedereen die verlegen zit
om een vriendelijk gebaar, een bemoedigend woord.
Daarom vraag ik u, goede God,
mij vandaag uw genade te verlenen,
zodat ik beter zicht krijg
op wat er werkelijk toe doet.
Amen.

Meer nog

Meer nog dan anders
in deze veertig dagen ervaren
wat rust is,
wat stilte zegt,
wat leegte doet..

Meer nog dan anders
in deze veertig dagen beseffen:
geven en delen
is meer van de mens
dan hebben en halen.

Meer nog dan anders
in deze veertig dagen bereid
om los te laten wat overbodig is
en bij de kern van ons leven te komen:
om mens en wereld
alle leven op aarde
in ere te houden

Maya-gebeden

De namen voor God

Talrijk zijn de namen waarmee bij offers en in gebeden de goddelijke krachten worden aangeroepen.

God is Schepper en Vormgever, de Architect van de zon, maan en sterren, van bergen, dalen en ravijnen, van mensen, planten en dieren. 

Alles wat geschapen is bestaat in harmonie en communiceert met elkaar.

God is het hart van de Hemel, Hart van de aarde; hart is essentie, hart is diepste wezen.

God is Dubbele Blik, die alles ziet, datgene wat dichtbij is en wat veraf, bij dag als bij nacht. God is 1 Voet, niet onder te brengen bij 1 sekse of soort.

God is Spoor van de Bliksem, Groene Bliksemschicht, Gevederde Slang en Hoge Sperwer.

Heilige Vader, Heilige Moeder, Eerbiedwaardige Oude Man, Eerbiedwaardige Oude Vrouw, ook met deze namen wordt God in herinnering gebracht. 

God is de allerhoogste, God is 1, maar in een bonte hoeveelheid van namen drukt de goddelijke aanwezigheid uit in al wat bestaat.

Namen van God zijn openbaringen van de goddelijke kracht. Geen enkele kracht is verheven boven de andere en alle goddelijke krachten zijn onmisbaar voor het evenwicht van het universum en het welzijn van al wat bestaat.

Gods namen worden uitgesproken, tot God wordt gebeden, voor God wordt gedanst.

God is overal aanwezig en voor wie met aandacht leeft is heel het leven een gebed. Wie bidt, drukt eerbied uit, wie bidt, gehoorzaamt. 
Wie bidt, schenkt aan God, wie bidt, hoopt te ontvangen. 

Geef ons een nieuwe dag

Gebed van Maya-priester don Ambrosio.

In de naam van Hart van de Hemel
en Hart van de Aarde.
U allen heet ik welkom.
Kort wil ik tot u spreken over het woord van onze God,
met u wil ik tot God bidden.
U, Schepper en Vormgever,
kijk naar ons, luister naar ons.
Verlaat ons niet, laat ons niet in de steek.
Laat het licht worden, laat de dageraad aanbreken.
Stralende dag,
Hart van de Hemel, Hart van de Aarde.
U die alle rijkdom geeft:
schenk mijn kinderen leven.
Dat zij groeien en zich voortplanten.
U zullen zij onderhouden en aanroepen,
op velden en wegen,
bij rivieren, in ravijnen en bossen.
Schenk onze kinderen zonen en dochters.
Dat hen geen ongeluk treft.
Dat zij geen slachtoffer worden van bedrog.
Dat zij niet vallen of gewond raken.
Dat zij geen overspel plegen,
of veroordeeld worden vanwege misdaden.
Dat zij niet struikelen
op stijgende wegen, op dalende wegen.
Laat hun weg vrij zijn van hindernissen,
geef hun goede, vlakke wegen.
Bespaar hen ongeluk en tegenslag.
Hart van de Aarde, schitterend hemelgewelf
en heel het aardoppervlak:
laat enkel vrede en rust heersen in uw aanwezigheid.
God van de Hemel, God van de Aarde.
Met deze woorden hebben onze voorouders gebeden,
vroeg in de morgen, wanneer de zon opkomt.
Zij hebben zich gericht tot God,
die Morgenster wordt genoemd.
Steeds hebben zij gesmeekt:
“God, geef ons een nieuwe dag.”
Zo moeten ook wij blijven bidden,
onze Vormgever smeken om kracht.
Hij die de bergen en dalen heeft gemaakt
en heel de wereld.
Zo is onze godsdienst, zo is het.
Met Gods hulp is er geen armoede of honger.
De God van de Hemel, God van de Aarde
is steeds bij ons,
soms voor ons, soms achter ons.
Hij is de God van verre en van korte reizen.
Hij luistert naar ons, hij kent alle Maya-talen.
Luister naar God, geloof in hem,
stel onze God niet op de proef.
God toont zich aan mij, hij toont zich aan u.
Denk niet: alleen priesters en ouderlingen hebben macht,
want ieder van ons is macht gegeven.
Laten wij het kwaad mijden
dat zich tussen ons wil nestelen.
Laten wij onze echtgenoten liefhebben,
want God zelf heeft hen gemaakt.
God zei: het is niet goed dat er enkel mannen zijn.
U weet dat God de eerste mensen heeft gestraft
omdat zij God niet kenden, zijn naam niet uitspraken.
Zij vergaten de goede God,
die onze handen en voeten heeft gemaakt.
Wanneer u op reis gaat,
sta dan vroeg op en haast u niet.
Wie laat opstaat, denkt niet aan God.
Mogen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
ons leiden op alle onze wegen.

Contact

Vul onderstaand contactformulier in als u contact met ons wilt opnemen of als u vragen hebt.