Wat is diaconie?

Het woord diaconie komt uit het Grieks. Διακονια betekent dienst. In de Griekse samenleving rondom het begin van onze jaartelling was de diaken een huisbediende, meestal een tafeldienaar.

De evangelisten in het Nieuwe Testament hebben dit begrip opgepakt om de manier van (voor)leven van Jezus Christus te beschrijven. Een centrale uitspraak van Jezus in dit verband is (Marcus 10,45): “De zoon des mensen is niet gekomen om te worden gediend maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen”.

Diaconie – dienstbaar zijn – staat centraal in het leven van iedere christen. Onze missie is dat heel ons leven er één is van dienen, dat alles in ons leven dienen is. In navolging van Jezus Christus die het dienen van de medemens zover heeft doorgetrokken dat hij zijn leven heeft gegeven voor de zonden van de hele mensheid. Aan het kruis, op Golgotha.

Vanuit deze missie proberen wij als christenen en als kerken hulp te bieden aan wie maar hulp nodig heeft. Ongeacht diens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere specifieke kenmerken ook. Wij sluiten als kerken aan bij het gelijkheidsbeginsel dat in internationale verdragen en ook in de Nederlandse Grondwet is vastgelegd. Hoe zouden we ook anders kunnen: dat beginsel is via de christelijke leer daarin terecht gekomen. De basis ligt in Genesis 1 in de Bijbel: ieder mens is gelijkwaardig.

De diakens en de diaconale assistenten

Ieder christen – sterker nog: in onze visie ieder mens – is geroepen tot dienstbaarheid, tot hulp aan de medemens. In onze kerken en ook daarbuiten zijn veel christenen actief. Al die mensen brengen de diaconie in praktijk.

Binnen de kerken zijn mensen aangesteld die in het bijzonder de diaconie als levenswijze uitdragen en in praktijk brengen. Diakens worden ze genoemd. In de RK kerk zijn dat mannen die een aparte opleiding hebben gehad en vervolgens door de bisschop zijn gewijd voor het diakenambt.

Deze traditie gaat terug op de 12 apostelen die in het begin van hun optreden zeven mannen aanstelden voor de ondersteuning van weduwen. Al snel werden aan deze diakens ook andere hulpverleningstaken toevertrouwd. In de huidige tijd zijn Rooms-Katholieke diakens naast hulpverlening ook betrokken bij liturgische en sacramentele taken.

Sinds kort heeft het aartsbisdom ook een opleiding tot diaconaal assistent. Deze opleiding staat zowel voor mannen als voor vrouwen open. Kijk hier voor meer informatie.  Warm aanbevolen voor iedereen die de (RK) diaconie een warm hart toedraagt.

Iedereen geroepen tot diaconie

Diaconie is niet alleen iets voor diakens. Iedereen in de kerk en daarbuiten is geroepen om dienstbaar te zijn aan zijn of haar medemensen. In de kerk zijn het echt niet alleen de diakens die de dienstbaarheid vorm geven. Iedereen draagt  naar zijn of haar vermogen een steentje bij. Sluit U aan en steek de handen uit de mouwen; mail naar info@rkdu.nl. Of help ons door deze oproep door te geven. En/of door te bidden.